REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW NEWSLETTERA

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez danych osobowych Klientów?
  Przetwarzamy dane osobowe Klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Szkoła Zespołów Adam Fulara. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Nad bezpieczeństwem Twoich danych osobowych będzie czuwać Inspektor Ochrony Danych Osobowych Leszek Cichoński
 3. NIE przetwarzamy danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 4. NIE przetwarzamy danych osobowych Klientów w formie profilowania.
 5. NIE udostępniamy danych osobowych Klientów osobom trzecim.
 6. Rodzaj danych osobowych.
  Wymagamy podania przez Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawarte z nimi umowy, a tym samym świadczyć Klientom usługi:
  • imię;
  • adres e-mail;
 7. Uprawnienia Klienta w zakresie przetwarzanych danych:
  – prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  – prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – prawo przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  – prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres podany jest poniżej)
 8. Wszelkie informacje na temat danych osobowych oraz swoje uwagi lub żądania możesz zgłaszać do: Inspektora Ochrony Danych Osobowych Leszek Cichoński Z którym można się kontaktować pisemnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: leszek@cichonski.art.pl
 9. W przypadku podejrzeń o niewłaściwe przetwarzanie przez nas danych osobowych Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Jak długo przechowujemy dane osobowe Klientów?
  Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem. Po zakończeniu okresu przechowywania danych osobowych zostaną one usunięte jeśli były przechowywane w formie elektronicznej lub zniszczone w niszczarce jeśli były przechowywane w formie papierowej.